img_0659           hotelmarshfield         img_0289

Trimpac- Stratford Wisconsin                      Hotel Marshfield- Marshfield Wisconsin        Counterform- Marshfield Wisconsin

dji_0004          20160425_201444_2

Brooks Tractor- Plover Wisconsin                         Gross Motors- Marshfield Wisconsin